Sidebar

Template Settings
Select color sample for all params
bluegreenorangepinkredteal
Select Layout

bang gia dat quan 4Giá bất động sản ở đường Xóm Chiếu tương đối thấp so với mặt bằng chung của Quận 4 nên nhà Xóm Chiếu giá rẻ tuy nhiên khi 2 dự án căn hộ cao cấp tại đầu đường Xóm Chiếu là Vinhomes Khánh Hội và dự án Charmington Iris Tôn Thất Thuyết (của Vietcomreal) hoàn tất, dự đoán rằng giá nhà Xóm Chiếu nói riêng và giá đất Quận 4 nói chung sẽ tăng cao. Đầu tư nhà đất Quận 4 khi giá còn chưa bị thổi phồng là sự đầu tư nhà đất khôn ngoan trong giai đoạn 2016 - 2017 này.

 

 

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN 4

(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND
ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố)

 

Phạm vi áp dụng

1. Giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định, sử dụng làm căn cứ để:

a) Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

b) Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất;

c) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân;

d) Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất;

đ) Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế;

g) Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá quy định.

3. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2.

STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG  GIÁ 
TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5
1 BẾN VÂN ĐỒN CÙ LAO NGUYỄN KIỆU CẦU NGUYỄN KIỆU       17,400
CẦU NGUYỄN KIỆU NGUYỄN KHOÁI       17,900
NGUYỄN KHOÁI CẦU DỪA       20,000
CẦU DỪA NGUYỄN TẤT THÀNH       24,000
2 ĐƯỜNG NỘI BỘ CHUNG CƯ PHƯỜNG 3 TRỌN ĐƯỜNG         13,500
3 CÁC ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ VĨNH HỘI TRỌN ĐƯỜNG         13,500
4 ĐINH LỂ TRỌN ĐƯỜNG         30,800
5 ĐOÀN NHƯ HÀI TRỌN ĐƯỜNG         24,700
6 ĐOÀN VĂN BƠ CHÂN CẦU CALMET HOÀNG DIỆU       26,400
HOÀNG DIỆU TÔN ĐẢN       23,300
TÔN ĐẢN XÓM CHIẾU       18,000
XÓM CHIẾU NGUYỄN THẦN HIẾN         9,600
7 ĐƯỜNG DÂN SINH HAI BÊN CẦU CALMETTE TRỌN ĐƯỜNG         15,400
8 ĐƯỜNG 10C TRỌN ĐƯỜNG         19,900
9 ĐƯỜNG 20 THƯỚC TRỌN ĐƯỜNG         12,600
10 ĐƯỜNG DÂN SINH HAI BÊN CẦU ÔNG LÃNH TRỌN ĐƯỜNG         12,400
11 ĐƯỜNG PHƯỜNG 1 TRỌN ĐƯỜNG           9,800
12 ĐƯỜNG SỐ 1 TRỌN ĐƯỜNG         17,900
13 ĐƯỜNG SỐ 2 TRỌN ĐƯỜNG         16,500
14 ĐƯỜNG SỐ 3 TRỌN ĐƯỜNG         16,500
15 ĐƯỜNG SỐ 4 TRỌN ĐƯỜNG         16,500
16 ĐƯỜNG SỐ 5 TRỌN ĐƯỜNG         16,500
17 ĐƯỜNG SỐ 6 TRỌN ĐƯỜNG         17,200
18 ĐƯỜNG SỐ 7 TRỌN ĐƯỜNG         16,500
19 ĐƯỜNG SỐ 8 TRỌN ĐƯỜNG         17,200
20 ĐƯỜNG SỐ 9 TRỌN ĐƯỜNG         17,200
21 ĐƯỜNG SỐ 10 TRỌN ĐƯỜNG         17,200
22 ĐƯỜNG SỐ 10A TRỌN ĐƯỜNG         17,200
23 ĐƯỜNG SỐ 10B TRỌN ĐƯỜNG         17,200
24 ĐƯỜNG SỐ 11 TRỌN ĐƯỜNG         18,000
25 ĐƯỜNG SỐ 12 TRỌN ĐƯỜNG         17,200
26 ĐƯỜNG SỐ 12A TRỌN ĐƯỜNG         17,400
27 ĐƯỜNG SỐ 13 TRỌN ĐƯỜNG         16,500
28 ĐƯỜNG SỐ 15 TRỌN ĐƯỜNG         16,500
29 ĐƯỜNG SỐ 16 TRỌN ĐƯỜNG         18,000
30 ĐƯỜNG SỐ 17 TRỌN ĐƯỜNG         16,500
31 ĐƯỜNG SỐ 18 TRỌN ĐƯỜNG         16,500
32 ĐƯỜNG SỐ 19 TRỌN ĐƯỜNG         16,500
33 ĐƯỜNG SỐ 20 TRỌN ĐƯỜNG         15,900
34 ĐƯỜNG SỐ 21 TRỌN ĐƯỜNG         16,500
35 ĐƯỜNG SỐ 22 TRỌN ĐƯỜNG         17,200
36 ĐƯỜNG SỐ 23 TRỌN ĐƯỜNG         16,500
37 ĐƯỜNG SỐ 24 TRỌN ĐƯỜNG         17,200
38 ĐƯỜNG SỐ 25 TRỌN ĐƯỜNG         16,500
39 ĐƯỜNG SỐ 28 TRỌN ĐƯỜNG         18,700
40 ĐƯỜNG SỐ 29 TRỌN ĐƯỜNG         17,200
41 ĐƯỜNG SỐ 30 TRỌN ĐƯỜNG         17,200
42 ĐƯỜNG SỐ 31 TRỌN ĐƯỜNG         17,200
43 ĐƯỜNG SỐ 32 TRỌN ĐƯỜNG         17,200
44 ĐƯỜNG SỐ 32A TRỌN ĐƯỜNG           8,700
45 ĐƯỜNG SỐ 33 TRỌN ĐƯỜNG         17,200
46 ĐƯỜNG SỐ 34 TRỌN ĐƯỜNG         17,200
47 ĐƯỜNG SỐ 35 TRỌN ĐƯỜNG           8,700
48 ĐƯỜNG SỐ 36 TRỌN ĐƯỜNG         17,200
49 ĐƯỜNG SỐ 37 TRỌN ĐƯỜNG         17,200
50 ĐƯỜNG SỐ 38 TRỌN ĐƯỜNG         17,200
51 ĐƯỜNG SỐ 39 TRỌN ĐƯỜNG         17,200
52 ĐƯỜNG SỐ 40 TRỌN ĐƯỜNG         17,200
53 ĐƯỜNG SỐ 42 TRỌN ĐƯỜNG         17,200
54 ĐƯỜNG SỐ 43 TRỌN ĐƯỜNG         16,500
55 ĐƯỜNG SỐ 44 TRỌN ĐƯỜNG         17,200
56 ĐƯỜNG SỐ 45 TRỌN ĐƯỜNG         19,500
57 ĐƯỜNG SỐ 46 TRỌN ĐƯỜNG         13,600
58 ĐƯỜNG SỐ 47 TRỌN ĐƯỜNG         16,500
59 ĐƯỜNG SỐ 48 TRỌN ĐƯỜNG         27,000
60 ĐƯỜNG SỐ 49 TRỌN ĐƯỜNG         17,200
61 ĐƯỜNG SỐ 50 TRỌN ĐƯỜNG           9,200
62 HOÀNG DIỆU SÁT CẢNG SÀI GÒN NGUYỄN TẤT THÀNH       24,000
NGUYỄN TẤT THÀNH ĐOÀN VĂN BƠ       34,500
ĐOÀN VĂN BƠ KHÁNH HỘI       31,500
KHÁNH HỘI CUỐI ĐƯỜNG       30,000
63 KHÁNH HỘI BẾN VÂN ĐỒN HOÀNG DIỆU       31,500
HOÀNG DIỆU CẦU KÊNH TẺ       29,400
CẦU KÊNH TẺ TÔN THẤT THUYẾT       17,400
64 LÊ QUỐC HƯNG BẾN VÂN ĐỒN HOÀNG DIỆU       23,900
HOÀNG DIỆU LÊ VĂN LINH       33,000
65 LÊ THẠCH TRỌN ĐƯỜNG         33,000
66 LÊ VĂN LINH NGUYỄN TẤT THÀNH LÊ QUỐC HƯNG       33,000
LÊ QUỐC HƯNG ĐOÀN VĂN BƠ       20,200
67 LÊ VĂN LINH NỐI DÀI ĐƯỜNG 48 NGUYỄN HỮU HÀO       31,500
68 NGÔ VĂN SỞ TRỌN ĐƯỜNG         25,500
69 NGUYỄN HỮU HÀO BẾN VÂN ĐỒN HOÀNG DIỆU       17,100
    HOÀNG DIỆU CUỐI ĐƯỜNG       14,700
70 NGUYỄN KHOÁI TRỌN ĐƯỜNG         16,400
71 NGUYỄN TẤT THÀNH CẦU KHÁNH HỘI LÊ VĂN LINH       34,500
LÊ VĂN LINH XÓM CHIẾU       28,500
XÓM CHIẾU CẦU TÂN THUẬN       20,600
72 NGUYỄN THẦN HIẾN TRỌN ĐƯỜNG         15,000
73 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ TRỌN ĐƯỜNG         27,200
74 TÂN VĨNH TRỌN ĐƯỜNG         24,600
75 TÔN ĐẢN TRỌN ĐƯỜNG         17,900
76 TÔN THẤT THUYẾT NGUYỄN TẤT THÀNH NGUYỄN THẦN HIẾN       12,800
NGUYỄN THẦN HIẾN XÓM CHIẾU       15,000
XÓM CHIẾU TÔN ĐẢN       13,700
TÔN ĐẢN NGUYỄN KHOÁI       16,800
NGUYỄN KHOÁI CUỐI ĐƯỜNG       11,400
77 TRƯƠNG ĐÌNH HỢI TRỌN ĐƯỜNG         16,800
78 VĨNH HỘI TRỌN ĐƯỜNG         24,000
79 VĨNH KHÁNH BẾN VÂN ĐỒN HOÀNG DIỆU       18,000
HOÀNG DIỆU TÔN ĐẢN       16,500
80 XÓM CHIẾU TRỌN ĐƯỜNG         18,600
81 ĐƯỜNG LÊN CẦU KÊNH TẺ TÔN THẤT THUYẾT KHÁNH HỘI       17,400